Koleżanki i Koledzy

Sytuacja na rynku taksówkarskim skłoniła grupę aktywistów do stworzenia IZBY TAXI i chcieli byśmy zaprosić Was do uczestnictwa w jej tworzeniu. Rynek taksówek po nowym roku będzie wymagał silnego monitorowania i kontroli jakości usług taxi oraz przestrzegania obowiązujacych przepisów. Zapewnić to może Ogólnopolska Izba Taksówkarzy, która dzięki szerokim uprawnieniom będzie mogła realnie dbać o poziom polskich przewozów pasażerskich taksówką, a także wpływać m.in. na tworzone przepisy prawa miejscowego oraz zgodność przejazdów z obowiązującym prawem.
Jest to działalność ze wszech miar potrzebna gdyż da nam realny wpływ na to jak transport taksówką będzie wyglądać.
W Izbie zasiadać będą przedstawiciele taksówkarzy z całej Polski, jednakże poszczególnym województwom pozostawimy szerokie możliwości do decydowania o ich własnym regionie.
Do tego potrzebujemy Waszego akcesu do IZBY.

Czym jest Izba Gospodarcza?
Izba gospodarcza – instytucja samorządu gospodarczego, zrzeszająca podmioty i osoby prowadzące działalność gospodarczą, tj. zarówno spółki, jak i przedsiębiorców jednoosobowych.
Izby gospodarcze kształtują i upowszechniają zasady etyki w działalności gospodarczej, w szczególności opracowują i doskonalą normy rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym. Izba gospodarcza posiada uprawnienia w dziedzinach dotyczących funkcjonowania przedsiębiorców, np. do wyrażania opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki, czy też uczestniczenia w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie. Izba gospodarcza może dokonywać ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.
Oprócz tego na wniosek lub za zgodą izby gospodarczej Rada Ministrów może powierzyć tej izbie wykonywanie niektórych zadań zastrzeżonych w przepisach prawa dla administracji państwowej.
W celu wykonywania ich zadań statutowych właściwe organy administracji państwowej udzielają izbom gospodarczym informacji do tego niezbędnych.